זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  עבירות רכוש

  עבירות רכוש – גניבה, שוד, פריצה

  עבירות רכוש הינן כל סוג של גניבה, פריצה, שוד, נטילה ,נשיאה ובעלות על כל סוג של קניין של אדם אחר ואשר נעשות בכוונה תחילה.

  עבירות רכוש יכולות להיות גרימת נזק לרכוש שנמצא בשימוש כוחות הביטחון. עבירות רכוש והעונש שלצידן מוסדרות בפרק י"א לחוק העונשין התשל"ז- (להלן "החוק'') חשוב לציין, כי מטרת המחוקק הייתה לתת ביטוי להגנה על

  רכושו של האדם. עבירות רכוש מהוות פגיעה בזכויות יסוד של האדם, ולכן הן גם זוכות ליחס מחמיר מבית המשפט.

  עבירות רכוש בחוק העונשין:

  סעיף 383 לחוק – עבירת גניבה:

  "אדם הגונב דבר אם הוא-

  א. (1) נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכון בשעת נטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע.

  (2) בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפיקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר…

  ב. (1) "הנטילה"- לרבות השגת החזקה.

  א. בתחבולה.

  ב. בהפחדה.

  ג. בטעות הבעל ובידיעת הנוטל שההחזקה הושגה כך.

  ד. במציאה, אם בזמן המציאה מני המוצא שאפשר באמצעים סבירים לגלות את הבעל.

  (2) "נשיאה"- לרבות הסרת דבר ממקומו, ובדבר המחובר- הסרתו לאחר ניתוקו הגמור,

  (3) "בעלות"- לרבות בעלות חלקית ,החזקה, זכות החזקה או שליטה.

  (4) " דבר הניתן להיגנב"- דבר בעל ערך שהוא נכסו של האדם, ומחובר למקרקעין- לאחר ניתוקו מהם.

  מכאן, אנו למדים שגניבה הנה לקיחת רכוש של אדם אחר שלא בהסכמתו. ובחוסר תום לב של הלוקח, כאשר אותו לוקח לא מתכוון בזמן לקיחת הרכוש להשיב את הרכוש לבעליו או למחזיקו כדין.

  בסעיף 384 לחוק, נקבע כי דינו של הגונב הינו: "מאסר שלוש שנים, והוא אם לא נקבע לגניבה עונש אחר מחמת נסיבותיה או מחמת טיבו של הדבר שנגנב". אם כך, העונש המקסימאלי בצד עבירת הינו 3 שנות מאסר. אלא אם כן בוצעה הגניבה בנסיבות מחמירות או מקלות באופן מיוחד.

  סעיף 391 לחוק – עבירת הגניבה ממעסיק:

  " עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולו על אלף שקלים חדשים, דינו- מאסר שבע שנים".

  עבירה זו, הינה בתת קטגוריה של עבירת הגניבה, אך היא חמורה יותר, ואף העונש שבצידה חמור יותר- מאסר עד 7 שנים, מה שהופך את העבירה להיות מוגדרת כ"פשע", זאת, בשל העובדה כי לא רק שהאדם פוגע ברכושו של האחר, אלא גם פוגע ביחסי האמון המיוחדים במתקיימים בין עובד למעסיק, יחסי אמון המתבטאים בכך שהמעסיק נותן אמון בעובד ומאפשר לו גישה לרכוש העסק, בעוד שהעובד מנצל עובדה זו ומועל באמונו של המעביד.

  לעבירה זו נוספו 2 יסודות:

  1. על העובד לגנוב נכס השייך למעבידו ושיתקיימו יחסי עובד- מעביד.
  2. השווי הנגנב יעלה על 1,000 שקלים.

  באין התקיימות היסודות הנוספים, תיחשב העבירה לעבירת גניבה לפי סעיף 383, עבירת גניבה רגילה.

  סעיף 402 לחוק העונשין:

  402.(א) גונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות לגניבת הדבר או להתגבר עליה, הרי זה שוד, ודינו של השודד – מאסר ארבע-עשרה שנים.

  (ב)  היה השודד מזויין בנשק או במכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע, או שהיה בחבורה, או שבשעת השוד או בתכוף לפניו או לאחריו הוא פצע אדם, הכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי גופו, דינו – מאסר עשרים שנים.

  בשונה מעבירת הגניבה הרגילה, עבירת השוד מתקיימת, תוך שימוש באלימות והפחדה לצורך גניבה, הנעשית תוך פגיעה בגוף האדם בין אם פגיעה פיזית או נפשית לבין פגיעה בזכויות הקניין של אדם. כמו כן, עבירת השוד מחולקת לשני חלקים, כשהחלק הראשון הינו עבירה כלכלית בין אם זה שוד בבית עסק או כלפי אדם פרטי, והחלק השני מתייחס לשוד הנעשה  בנסיבות מחמירות. בכדי להרשיע בעבירה זו, המחוקק דורש שיהיו נסיבות מחמירות.

  בכדי שהגוף תובע יוכל להרשיע אדם בעבירת שוד, קיים צורך להוכיח קשר סיבתי בין פעולת הגניבה לפעולת האלימות ולקשור ביניהם.

  ישנה עבירה חמורה פחות המעגנת בחובה גם את עבירת הגניבה וגם עבירת אלימות:

  סעיף 381 לחוק העונשין:

  (א)  העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:

  (1)   תוקף חברו כדי לבצע פשע;

  (2)   תוקף חברו כדי לגנוב דבר;

  (3)   תוקף חברו כדי להתנגד למעצר או ללכידה כדין, שלו עצמו או של זולתו, בשל כל עבירה, או למנוע לכידה או מעצר כאמור

  סעיף קטן 2 לעבירה שצוינה לעיל, מקיימת גם את עבירת הגניבה וגם עבירה של תקיפה, כשהעונש הקבוע בחוק על עבירה זו הינו מאסר עד 3 שנים.

  לסיכום, עבירה זו הינה עבירה המצריכה שילוב של שתי עבירות בתוכה, גניבה ואלימות, כאשר יכולה העבירה להתקיים בנסיבות מחמירות כפי שצוין לעיל.

  סעיף 405 לחוק עבירת פריצה:

  1. השובר חלק חיצוני או פנימי של בניין, או פותח -במפתח, במשיכה, בדחיפה, בהרמה או בכל דרך אחרת- דלת, חלון, תריס או כל דבר שנועד לסגור או לכסות פתח בבניין או פתח הנותן מעבר מחלק לחלק בבניין, הנקרא פורץ.
  2. המכניס לבניין חלק מגופו או מן הכלי שהוא השתמש בו, נקרא נכנס.
  3. הפורץ ונכנס או פורץ ויוצא, נקרא מתפרץ.
  4. הנכנס לבניין באיום או בתחבולה או בקנוניה עם אדם שבבניין, או נכנס לארובה או לפתח אחר של הבניין העומד פתוח דרך קבע לצורך מסוים וכרגיל אינו נועד לשמש לכניסה, רואים אותו כאילו פרץ ונכנס".

  מכאן אנו למדים, אדם השובר חלק חיצוני או פנימי של בניין במטרה להיכנס אליו ללא רשות נקרא פורץ. לחילופין, במידה והאדם פותח באמצעות מפתח, משיכה, דחיפה, הרמה או כל דרך אחרת- דלת, חלון, תריס או כל דבר שנועד לסגור פתח בניין או פתח מעבר מחלק לחלק בבניין נקרא פורץ. גם כניסה לא אלימה למבנה ללא היתר, או כניסה באמצעות פתח שלא מיועד לכניסה כגון ארובה, תיחשב לפריצה. יתרה מזאת, גם מי שנכנס לבניין באיום, תחבולה או קנוניה עם אדם שבבניין, רואים אותו כפורץ. הערך המוגן בעבירה זו הניו ביטחון הציבור. על כן, מקרים של פריצה הינם חמורים מאוד. זאת היות והם מהווים סכנה לשלום הציבור וביטחונו. בשל כך, גם נאשם אשר נתפס בנסיבות מחשידות ולא הוכח כי הוא פריצה, צפוי לעונש מאסר של 5 שנים בפועל. נסיבות מחשידות מתעוררות כאשר אדם נתפס וברשותו כלי פריצה, אך אין לו הסבר לנשיאתם, הוא מנסה להסוות עצמו באמצעו השחרת פניו, הסתתרות, או באמצעות כל דרך אחרת .

  החוק קובע עונש של 5 שנות מאסר על מי שנכנס למקום במטרה לבצע גנבה או פשע, ועונש של 7 שנות מאסר על מי שהתפרץ למקום בכוונה לבצע עבירות גנבה או פשע, או התפרץ ממקום לאחר שביצע גנבה או פשע. החוק קובע נסיבות מחמירות לגבי מי שנשא נשק בזמן הכניסה או ההתפרצות. במקרה כזה עונשי המאסר המקסימליים כפולים. החזקת ציוד המשמש לפריצה ללא הסבר מהווה עבירה פלילית שעונשה 3 שנות מאסר. אם התעוררנו נסיבות מחשידות לגבי אדם שנתפס כשברשותו ציוד המשמש לפריצה העונש המקסימאלי יעמוד על 5 שנות מאסר.

  סימן ה' לחוק העונשין – נכסים גנובים:

  411. קבלת נכסים שהושגו בפשע

  המקבל במזיד, בעצמו או על ידי שלוח, דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר, כשהוא יודע כי בפשע נגנב, נסחט, הושג או נעשה בו, והנוטל עליו עצמו או על ידי שלוח, לבדו או ביחד עם אחר את השליטה או העשייה בנכס כאמור, דינם מאסר שבע שנים, אולם יכולים הם להיות נידונים בבית- משפט המוסמך לשפוט את מבצע הפשע ויהיו צפויים לעונש שהוא צפוי לו.

  412. קבלת נכסים שהושגו בעוון

  המקבל בעצמו או על ידי שלוח, דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר, כשהוא יודע בעוון נלקח, הושג, נשלחה בו יד או נעשה בו, והנוטל עליו בעצמו או על ידי שלוח, לבדו או ביחד עם אחר, את השליטה או העשייה בנכס כאמור, דינם כדין מבצע אותו עוון.

  413. החזקת נכס חשוד כגנוב

  המחזיק דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר שיש עליהם חשד סביר שהם גנובים, ואין בידו להניח את דעתו של בית המשפט שרכש את ההחזקה בהם כדין, דינו מאסר ששה חדשים.

  תכליתן של עבירות רכוש, הנכללות בסימן זה הן להרתיע מפני קבלה או החזקה של נכסים שהושגו שלא כדין או שחשודים בכך, ובדרך זו להקטין בעקיפין את הפיתוי לבצע עבירות להשגת הנכסים. בהתאם לכך, כולל סימן ה' לפרק י"א לחוק העונשין שלוש עבירות, שמידת חומרתן נגזרת מהזיקה לאופן השגת הרכוש: קבלת נכסים שהושגו בפשע או בעוון לפי סעיפים 411 ו-412 לחוק, ועבירה נוספת החזקת נכס חשוד לפי סעיף 413 לחוק.

  מהצלחותיה של עו"ד ציקי פלדמן בסוגי עבירות רכוש:

  ת"פ 64817-06-18 – כתב האישום המקורי שהוגש נגד הנאשם ייחס לו עבירה של גניבת רכב. לאחר מאמץ רב והתעקשות מצידה של עורכת הדין ציקי פלדמן, הגיעו הצדדים להסכמה, לפיה כתב האישום יתוקן והנאשם יורשע בקבלת רכוש גנוב.

  בהתאם להסדר הטיעון שהוסכם על הצדדים וכתב האישום שתוקן, בית המשפט השית על הנאשם 4 חודשי עבודות שירות, מאסר על תנאי ועונשים נלווים.

  להלן גזר הדין: 

  ת"פ 21980-01-19:

  גזר דין לנאשם בביצוע עבירות רכוש. כתב האישום המקורי ייחס לנאשם ביצוע עבירות של גניבת רכב, כאשר לחובתו שני מאסרים מותנים ברי הפעלה.

  לאחר משא ומתן ומאמץ רב מצדה של עורכת הדין ציקי פלדמן, נקבע, כי ההליך הפלילי יסתיים בשבעה חודשים בלבד

  בית המשפט קיבל את הסדר הטיעון והשית על הנאשם 7 חודשי מאסר כאשר המאסרים המותנים יופעלו בחופף לעונש.

  להלן גזר הדין:

  ת"פ 10730-06-13 – הנאשמת הורשעה בשני אישומים של גניבה בידי עובד ממעבידו, כאשר תלוי ועומד נגדה מאסר מותנה בר הפעלה.

  מכתב האישום עולה, כי הנאשמת שבזמן המעשים עבדה כעוזרת בית, גנבה ממעבידיה במשך חודש רכוש הכולל תכשיטים מצלמות ועוד, בסכום של למעלה מ-55 אלף ש"ח.

  על אף עברה של הנאשמת, עורכת הדין ציקי פלדמן התעקשה כי בטרם ייגזר עונשה היא תופנה לשירות המבחן לצורך הכנת תסקיר.

  במסגרת גזר הדין הגיעו הצדדים להסכמה לאמץ את המלצת שירות המבחן, לפיה יש להאריך את המאסר המותנה בעניינה של הנאשמת ולהשית עליה ביצוע שעות לתועלת הציבור וצו מבחן.

  בית המשפט הנכבד קיבל את הסדר הטיעון שהוסכם על הצדדים.

  להלן גזר הדין:

  להלן תקדים של ביטול כתב אישום בעבירות רכוש, כאשר עו"ד ציקי פלדמן הבחינה כי החיפוש נעשה שלא כחוק ושלא עפ"י הלכת בן חיים, כמו כן לאור הקשיים בראיות ,הצליחה עו"ד ציקי פלדמן לבטל את כתב האישום.
  להלן כתב האישום:

  הנאשם מואשם בזאת כדלקמן:

  חלק כללי:

  1. עפ"י תקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גנבות) (ניהול יומן ורישום בו,דיווח על גנבת חלק והגבלת השימוש בחלקי רכב) תשס"ז-2007 (להלן: "התקנות"), שבתוקף החל מתאריך 13/06/2007 (להלן:"המועד הקובע") נדרש בעל עסק שעיסוקו בסחר, בהרכבה ובפירוק של מוצרי תעבורה משומשים לערוך רישום בפנקס לרישום פרטי מוצרי תעבורה משומשים המשומשים וכלי הרכב שמהם פורקו או שבהם הורכבו (להלן:"היומן") אודות הימצאותם של מוצרי תעבורה משומשים ברשותו.
  2. חלק זה הינו חלק בלתי נפרד כתב האישום.

  אישום מס' 1

  א. העובדות:

  1. בתאריך 22.4.13 נערך חיפוש בחצרו של החשוד (להלן: "החצר") לאור איתור של רכב דרוש חקירה בחצר.
  2. במהלך החיפוש נמצאו בחצר: עגלה נגררת, 2 מנועים, 2 גירים וכן 200 ש"ח במזומן. במהלך החיפוש התברר כי לא קיים ניהול היומן כדין, קרי לא מתבצע רישום כנדרש בחוק ובתקנת וכי הנאשם לא רשם את פרטי החלקים, תאריך העסקה, זהות היבואן, הקונה, המוכר, המעביר או המקבל לפי העניין, וזאת בניגוד לסעיף 10 (ב) לחוק.
  3. על אחד המנועים היתה הטבעת מספר לא מקורית.
  4. באותן הנסיבות, לא ניהל הנאשם רישום כנדרש וכן החזיק במנוע אשר יש עליו חשד סביר שהוא גנוב.

  ב. הוראות החיקוק:

  1. אי רישום פרטים לפי ס' 7(א) / (א1) / (ב) -עבירה לפי סעיף 10 (ב) להגבלת השימוש ורישום בחלקי רכב משומשים (מניעת עבירות), התשנ'ח/ ס'ה- 05/98
  2. החזקת נכס חשוד כגנוב-עבירה לפי סעיף 413 לחוק העונשין, תשל'ז- 1977.

  אישום מס' 2

  א. העובדות:

  1. בתאריך 11.3.13, נפרץ ביתו של מר פלוני (להלן: "המתלונן").
  2. בתאריך 22.4.13 החזיק הנאשם בביתו , בתוך ארון פח נעול, בתיק אשר בו היתה קבלה על שם המתלונן.
  3. בנסיבות אלו, החזיק הנאשם בנכס אשר יש עליו חשד סביר שהוא גנוב.

  ב. הוראות החיקוק:

  1. החזקת נכס חשוד כגנוב – עבירה לפי סעיף 413 לחוק העונשין, תשל'ז-1977.

  להלן ההחלטה שניתנה ע"י כבוד השופטת רובין לביא בבית המשפט השלום קרית גת ,ת.פ 9430-09-13:

  בטרם מענה, כתב האישום בטל. הכסף שנתפס בביתו, יושב לו על ידי המשטרה, בהסכמת התביעה.

  במידה ואתה חשוד כי ביצעת אחת מעבירות רכוש הקיימות בחוק העונשין, הנך זקוק לעורך דין פלילי מנוסה. משרדנו מספק ייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות רכוש ובכלל ובכל המטריה הפלילית מזה כעשור.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל