זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  החזרת התפוס

  במסגרת הליכים פליליים שונים כגון חיפוש בבית בחצריו או בכליו של חשוד לעיתים נתפס בידי המשטרה רכוש השייך לאותו חשוד או למי מבני משפחתו. רכוש יכול להיות כל חפץ שהוא לרבות כסף, מחשב פלאפון מסמכים שונים ועוד..

  את הרכוש התפוס יכולה המשטרה להחזיק לתקופה של חצי שנה, או אם הוגש כתב אישום במסגרת החצי שנה עד לסיום ההליכים הפליליים בעניין.

  עם זאת, ישנם לא מעט מצבים בהם ניתן להחזיר את הרכוש תפוס לפני הגעת המועד, וזאת ע"י עורך דין בעל ניסיון בתחום הפלילי שאמור להגיש בקשה מסודרת לפיה יש להורות על החזרת התפוס לפני שיחולו שישה חודשים או לפני שהוגש כתב האישום.

  התנאים לתפיסת חפץ ולהחזרתו על ידי המשטרה והחזרתו המעוגנים בפקודת סדר הדין הפלילי סמכויות אכיפה מעצרים:

  32. סמכות לתפוס חפצים

  (א) רשאי שוטר לתפוס חפץ, אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ נעברה, או עומדים לעבור, עבירה, או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה, או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה.

  (ב) על אף הוראות פרק זה, לא ייתפס מחשב או דבר המגלם חומר מחשב, אם הוא נמצא בשימושו של מוסד כהגדרתו בסעיף 35 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971, אלא על-פי צו של בית משפט; צו שניתן שלא במעמד המחזיק במחשב או בדבר המגלם חומר מחשב, יינתן לתקופה שאינה עולה על 48 שעות; לענין זה, לא יובאו שבתות ומועדים במנין השעות; בית משפט רשאי להאריך את הצו לאחר שניתנה למחזיק הזדמנות להשמיע טענותיו.

  33. שמירת התפוס

  נתפס חפץ כאמור בסעיף 32, או הגיע לידי המשטרה חפץ שאחד התנאים האמורים בסעיף 32 חל עליו, רשאית המשטרה, בכפוף לאמור בסעיף 34, לשמרו עד אשר יוגש לבית המשפט.

  34. מסירת התפוס לפי צו

  על פי בקשת שוטר שהוסמך לכך על ידי קצין-משטרה בדרגת מפקח-משנה או בדרגה גבוהה מזו דרך כלל או לעניין מסוים  (להלן – שוטר מוסמך), או על פי בקשת אדם התובע זכות בחפץ, רשאי בית-משפט שלום לצוות כי החפץ יימסר לתובע הזכות או לאדם פלוני, או שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית המשפט – בכל התנאים שייקבעו בצו.

  35. החזרת התפוס על-ידי המשטרה

  אם תוך שישה חדשים מיום תפיסת החפץ על ידי המשטרה, או מיום שהגיע לידיה, לא הוגש המשפט, לעורך דין המתמחה בתחום הפלילי יש אפשרות לפנות לתחנת המשטרה או לבית המשפט בבקשה להחזיר את התפוס. משרדינו מתמחה בהחזרת תפוסים עוד לפני הליך משפטי וזאת גם במקרים בהם התפוס שימש לביצוע העבירה.

  דוג' לכך הינה בת"פ 14334-06-13בו דובר על רכב שהסיע שב"חים, החשוד בעל עבר פלילי בתחום ותנאי בר הפעלה. למרות זאת, עו"ד ציקי פלדמן המתמחה בתחום הפלילי הצליחה שלחרר את רכבו שביצע את העבירה עוד לפני הגשת כתב האישום בעניין.

  הצלחה נוספת ממשרדה של עו"ד ציקי פלדמן ת"פ 15427-03-16 – לקוחה של המשרד נכנסה לשערי בית הסוהר לביקור בנה שעל גופה באיזורים מוצנעים 40,000 ₪. המשטרה תפסה את כל הכסף. באמצעות הליך מגשר עם הפרקליטות, עוה"ד ציקי פלדמן המתמחה בהליך הפלילי החזירה לה את הסכום האמור.

  מכאן, כי ישנה חשיבות עילאית בשכירת שירותיו של עו"ד פלילי המתמחה בכל ההליך הפלילי לרבות החזרת תפוסים.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל