זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  איסור מכירת אלכוהול לקטינים

  הסיבה לכך שמדינת ישראל החליטה על איסור מכירת אלכוהול לקטינים (שטרם מלאו להם 18 שנים) נעוצה בכך שארגון הבריאות העולמי והרשות האחראית על תחומי הסמים והאלכוהול, פרסמו נתונים המעידים על כך שבכל כמה שנים גיל הקטינים ששותים משקאות אלכוהוליים יורד. נתון נוסף ומדאיג לא פחות הצביע על כך שמדי שנה כמות בני הנוער השיכורים עולה.

  שכרות יכולה להוביל כל אדם למצבים של אלימות, חוסר יכולת להתמודד עם מטלות פשוטות, מעשים פליליים ומעורבות בתאונות דרכים. במקרים בהם מדובר על בני נוער, מצב זה מתחדד יותר. בחודש אפריל 2010, חוקק במדינת ישראל חוק חדש שנקרא "חוק המאבק בתופעת השכרות". השורה התחתונה של חוק זה היא שאף עסק אינו יכול למכור אף משקה אלכוהולי או משקה שבו יש רמיזה אלכוהולית לקטינים.

  במסגרת המלחמה בתופעת צריכת אלכוהול בידי קטינים, קבע המחוקק מספר איסורים פלילים על מנת להתמודד עם תופעת השכרות שמטרתם למזער את התופעות השליליות הנלוות לשכרות. חוק זה מקנה לשוטר סמכות לתפוס ולהשמיד משקה אלכוהולי.

  כמו כן, הוכנס סעיף 193א' לחוק העונשין הקובע איסור על מכירת משקאות משכרים לקטין ואת הסנקציות הפליליות בגין הפרת החוק כדלקמן:

  (א) המעודד או משדל קטין לשתות משקה משכר, דינו- מאסר שלושה חודשים.

  (א1) המוכר משקה משכר לקטין, דינו- מאסר שישה חודשים.

  (א2) המספק משקה משכר לקטין או הרוכש משקה משכר בעבור קטין, במקום ציבורי, שלא בנוכחות האחראי על הקטין ובהסכמתו או שלא בחוג משפחתו, דינו- מאסר שישה חודשים; בסעיף קטן זה, "אחראי על קטין"- הורה, הורה חורג, אפוטרופוס, או מי שהקטין נתון במשמורתו או בהשגחתו, לפי דין או לפי הסכמה של הורהו, הורהו החורג או אפוטרופסו.

  (ב) בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים לשם שתייה במקום, לא ימכור ולא יגיש משקה משכר לקטין ולא יעודד אדם כאמור לשתות משקה משכר; העובר על הוראה זו, דינו- מאסר 6 חודשים.

  (ג) בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים, רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו משקה משכר, שיציג לו תעודה בה ניתן לוודא את גילו.

  (ג1) בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים, אשר מכר, הגיש או סיפק משקה משכר לקטין בניגוד להוראות סעיפים קטנים (א1) עד (ב), חזקה כי היה מודע לכך שמכר, הגיש או סיפק משקה משכר לקטין, אלא אם כן הוכיח, ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי, שהקטין הציג לו תעודה כאמור בסעיף קטן (ג), ולפיה הוא אינו קטין.

  (ד) בעל עסק שבו נמכרים משקאות משכרים, יציג במקום בולט בעסקו, בצורה שייקבע שר המשטרה בתקנות, הודעה המפרטת את הוראת סעיף זה ואת הוראת סעיף 193 (ג).

  (ה) מי שלא קיים הוראות סעיף קטן (ד) רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי רישיון שניתן לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, והוראות החוק האמור יחולו עליו.

  החוק האוסר למכירת משקאות אלכוהוליים לקטינים נכנס לתוקפו בתאריך 19.10.2004 ונקבע בסעיף 193א ומתייחס לאיסור מכירת משקאות אלכוהוליים משכרים.

  ישנה מחלוקת בפסיקה שטרם נדונה בערכאות גבוהות, לגבי איזה יסוד נפשי נדרש בעבירה המיוחסת לנאשם.

  עבירת איסור מכירת אלכוהול לקטינים הינה עבירת אחריות קפידה. עבירות מסוג אחריות קפידה אינן דורשות הוכחת יסוד נפשי של מחשבה פלילית או רשלנות.

  ס' 22  מעגן את היסוד הנפשי של עבירות  באחריות קפידה כך שמספיק שתתבצע העבירה ולא צריך להוכיח מודעות או רשלנות.

  כלומר, במקרה דנן, לא צריך להוכיח שהחשוד במכירת האלכוהול ידע שמדובר בקטין אלא די שלא ביקש ת.ז.

  עולה הטענה כי חזקת מודעות הגיל אינה חוקתית ומהווה פגיעה גדולה מאוד באפשרות הגנת הנאשם שלא יכול להוכיח שלא ידע שמדובר בקטין בעת שמכר לו אלכוהול.

  מן המקובץ עולה, כי חזקת מודעות הגיל הביאה לשינוי העבירה באופן שלא ניתן עוד לסווגה כמחשבה פלילית אלא כעבירה של אחריות קפידה, אלא שהמחוקק לא ציין זאת במפורש בחוק כנדרש על ידו.

  עבירת מכירת משקה משכר לקטין הינה עבירה אשר ראויה להיבחן היטב על-ידי עורך דין פלילי מנוסה המבין בתחום. במידה וזומנתם לחקירה פלילית או נאשמתם בעבירת מכירת משקה משכר לקטין משרד עורכת הדין ציקי פלדמן מתמחה בהליך הפלילי בכלל במקרים אלו בפרט ולה ניסיון עשיר בתחום.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל